Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Sandra Pronk Interim ten aanzien van deze internetsite op het volgende:

– op de inhoud en de presentatie van deze internetsite berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van de maker is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd;

– Sandra Pronk Interim stelt de gegevens alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie;

– de maker van deze internetsite draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze internetsite. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kan aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend;

– de genoemde bedrijven op deze internetsite zijn niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite;

– de maker van deze internetsite heeft te allen tijde het recht deze internetsite naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd;

– de genoemde bedrijven op deze internetsite zijn niet verantwoordelijk voor aan deze internetsite gekoppelde bestanden of internet websites van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;

– Sandra Pronk Interim is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze internetsite;

– op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze internetsite en deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.